Uyar Valluvam Audio - MP3

வகுப்பு 6 - கடவுள் வாழ்த்து பாகம் 3

வகுப்பு 5 - கடவுள் வாழ்த்து பாகம் 2

வகுப்பு 4 - உரைப்பாயிரம் பாகம் 3 & கடவுள் வாழ்த்து பாகம் 1

வகுப்பு 3 - உரைப்பாயிரம் பாகம் 2

வகுப்பு 2 - உரைப்பாயிரம் பாகம் 1

வகுப்பு 1 - அறிமுகம் & முன்னுரை