Uyar Valluvam Audio - MP3

வகுப்பு 16 - இல்வாழ்க்கை பாகம் 2

வகுப்பு 15 - இல்வாழ்க்கை பாகம் 1

வகுப்பு 14 - அறன்வலியுறுத்தல் பாகம் 2

வகுப்பு 13 - நீத்தார் பெருமை பாகம் 5 & அறன்வலியுறுத்தல் பாகம் 1

வகுப்பு 12 - நீத்தார் பெருமை பாகம் 4

வகுப்பு 11 - நீத்தார் பெருமை பாகம் 3

வகுப்பு 10 - நீத்தார் பெருமை பாகம் 2

வகுப்பு 9 - நீத்தார் பெருமை பாகம் 1

வகுப்பு 8 - வான்சிறப்பு

வகுப்பு 7 - கடவுள் வாழ்த்து பாகம் 4

வகுப்பு 6 - கடவுள் வாழ்த்து பாகம் 3

வகுப்பு 5 - கடவுள் வாழ்த்து பாகம் 2

வகுப்பு 4 - உரைப்பாயிரம் பாகம் 3 & கடவுள் வாழ்த்து பாகம் 1

வகுப்பு 3 - உரைப்பாயிரம் பாகம் 2

வகுப்பு 2 - உரைப்பாயிரம் பாகம் 1

வகுப்பு 1 - அறிமுகம் & முன்னுரை