Uyar Valluvam Audio - MP3

வகுப்பு 41 - புகழ் பாகம் 2

வகுப்பு 39 - ஈ.கை பாகம் 2

வகுப்பு 40 - புகழ் பாகம் 1

வகுப்பு 38 - ஒப்பரவு அறிதல் பாகம் 2 / ஈ.கை பாகம் 1

வகுப்பு 37 - ஒப்புரவு அறிதல் பாகம் 1

வகுப்பு 36 - தீவினையச்சம்

வகுப்பு 35 - பயனிலசொல்லாமை

வகுப்பு 34 - புறங்கூறாமை: பகுதி - 2

வகுப்பு 32 - வெஃகாமை

வகுப்பு 33 - புறங்கூறாமை: பகுதி - 1

வகுப்பு 31 - அழுக்காறாமை

வகுப்பு 30 - பிறனில் விழையாமை - பாகம் 2 & பொறையுடைமை

வகுப்பு 29 - பிறனில் விழையாமை - பாகம் 1

வகுப்பு 28 - ஒழுக்கம் உடைமை

வகுப்பு 27 - அடக்கம் உடைமை

வகுப்பு 26 - நடுவு நிலைமை

வகுப்பு 25 - செய்ந்நன்றி அறிதல்

வகுப்பு 24 - இன்சொல்

வகுப்பு 23 - விருந்தோம்பல் பாகம் 2

வகுப்பு 22 - அன்புடைமை பாகம் 3 & விருந்தோம்பல் பாகம் 1